استان های تحت پوشش (نمایندگان)

فهرست استان های تحت پوشش نمایندگی های دیجی پخش :

شهر تهران : تحت پوشش

البرز : تحت پوشش

شهرستان های تهران : تحت پوشش

استان قم : تحت پوشش

استان ساوه : تحت پوشش

استان مشهد : تحت پوشش

استان اصفهان : تحت پوشش (نیاز به نمایندگی دوم دارد)

شهر شهریار : تحت پوشش

قرچک و ورامین : تحت پوشش

+ بزودی استان لرستان و کرمانشاه به این لیست اضافه خواهد شد .

برای بقیه شهرستان ها امکان اخذ نمایندگی وجود دارد .